Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

Juvenes Oy:n tietosuojaseloste

(päivitetty 27.3.2020)


1 Rekisterinpitäjä
Juvenes Oy
Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere
puh. 0207 600 333
Y-tunnus 0155602-7


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
Sami Kaurto
puh. 0207 600 334, sami.kaurto@juvenes.fi


3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tietosuojayhteyshenkilö Juvenes Oy:ssä on Jarno Kanninen
puh. 0207 600 333, tietosuoja@juvenes.fi


4 Rekisterin nimi
Ateriatilausrekisteri


5 Rekisterin julkisuus
Rekisteri ei ole julkinen.


6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Juvenes Oy voi toimia ateriatilauksissa joko rekisterinpitäjänä tai käsittelijän roolissa rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjänä Juvenes Oy solmii sopimuksen suoraan loppuasiakkaan kanssa ja siten toimii rekisterinpitäjänä. Osassa ateriatilausliiketoimintaa Juvenes Oy toimii alihankkijan roolissa ja käsittelee siten henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Keräämme henkilötietoja, joiden avulla yksilöidään loppuasiakas ja hänen ateriatilaukseensa tarvittavat tiedot. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käytetään asiallisessa yhteydessä ja voidaan käyttää Juvenes Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, sähköiseen asiakaspalveluun sekä sähköisten tietosisältöjen välittämiseen niiden tilaajille. Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.


7 Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 
• rekisteröidyn yksilöintitiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero)
• asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden peruste
• palautteet ja reklamaatiot sekä niihin liittyvät tiedot
• ostoa ja maksamista koskevat tiedot
• asiakkaiden ja sidosryhmien itse valinnaisesti antamaa tietoa.


8 Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri pitää sisällään Juvenes Oy:n asiakkaiden henkilötietoja. Tiedot perustuvat rekisterinpitäjän antamiin ja loppuasiakkaan väliseen sopimussuhteeseen. Saatuja tietoja käytetään vain etukäteen määriteltyihin tietojen käsittelyn tarkoituksiin.


9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Juvenes Oy on tehnyt päätöksen olla luovuttamatta hallussa olevia tietoja automaattisesti kolmansille osapuolille tai muille kumppaneille. Juvenes Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Juvenes Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Juvenes Oy:n hallussa olevasta tietokannasta. 


10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.


11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Juvenes Oy suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitun henkilörekisterin perustuen riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojayhteyshenkilö osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopullisesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Juvenes Oy noudattaa. Juvenes Oy ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.


12 Tarkastusoikeus 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tarpeelliset seikat tiedon etsinnän helpottamiseksi Juvenes Oy:n Tietopyyntölomakkeella. Tarkastusoikeuden käyttäminen ilmaistaan Juvenes Oy:n Tietopyyntö-lomakkeella, jonka voi saada Juvenes Oy:n toimipisteistä tai esittämällä pyynnön alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tietopyynnön jälkeen henkilöllisyys tulee vahvistaa tulemalla paikanpäälle, joko Juvenes Oy:n toimipisteisiin tai hallintoon. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Juvenes Oy Hallinto / Tietosuojayhteyshenkilö Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere tietosuoja@juvenes.fi. 


13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojayhteyshenkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.


14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.


15 Ateriatilausrekisteriin tallennettavien informointi
Juvenes Oy:n internetsivuilla on nähtävissä ateriatilausrekisteriä koskeva tietosuojaseloste.


16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
Juvenes Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Juvenes Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.


17 Tietosuojaselosteen muuttaminen
Juvenes Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa ateriatilausrekisteriä koskevaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen.


18 Tietosuojaselosteen hyväksyntä
Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 27.3.2020.